Prodávající

Michal Turna

Spojovací II 119
Nový Vestec
250 75
Česká Republika

 

telefon: 732 967 121

e-mail: michal@grasa.cz
https://grasa.cz/superclovek

IČ: 87790254
Číslo bankovního účtu: 1203212032/3030
Prodávající není plátcem DPH.

Kupující

„Kupující” je občan či právní subjekt, který s “Prodávajícím” uzavřel “Kupní smlouvu” tím, že učinil objednávku elektronické knihy.
Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není písemně stanoveno jinak.

Čl. I – Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmět je nákup a prodej elektronické knihy Superčlověk (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://grasa.cz/superclovek

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je Michal Turna (Spojovací II 119, Nový Vestec, 250 75, Česká Republika)

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravený obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. §§ 51a – 65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

1.3. Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora.
Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autoři e-booku za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto  jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané tématice.

Čl. II – Objednávka

2.1. Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://grasa.cz/superclovek.
Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu.

Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://grasa.cz/superclovek/obchodni-podminky/, a že s nimi souhlasí.

Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.
2.2. Po provedení objednávky, Vám bude obratem odesláno e-mailem potvrzení o jejím zařazení do systému. Veškeré objednávky podané výše uvedenými způsoby jsou závazné.

2.3. V případě nespokojenosti s produktem má kupující nárok na odstoupení od smlouvy (= vrácení peněz) do 30 dnů od zakoupení zboží. Pro zahájení procesu mne kontaktujte na michal@grasa.cz – do 48 hodin (zpravidla však v řádu jednotek hodin) vás budu kontaktovat zpět prostřednictvím elektronické pošty.

Čl. III – Kupní cena, daňový doklad

3.1. Na webové adrese https://grasa.cz/superclovek/ najdete všechny ceny služeb koncové. Prodávající není plátcem DPH.
3.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad-fakturu, který slouží jako doklad o zakoupení zboží.

Čl. IV – Způsob a forma platby

4.1. Způsob platby:
Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti PayPal, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti PayPal.

4.2. Možnosti plateb:
Online platební kartou: VISA, VISA electron, MasterCard, Maestro.

4.3. Forma platby:
Platba se děje jednorázově, což znamená, že kupující bude vyzván k zaplacení ihned po odeslání objednávkového formuláře.

Čl. V. – Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Michal Turna se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití.

Údaje, které zadáváte v objednávce jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2. Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným zabezpečením proti zneužití.

8.3. Dodavatel může kupujícímu sdělovat emailem obchodní sdělení s novinkami, nabídkami a inzercí.

Čl. VI – Závěrečná ustanovení

9.1. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 25.10.2015. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://grasa.cz/superclovek, popřípadě dalšími informačními kanály.

Prodávající Michal Turna si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://grasa.cz/superclovek/obchodni-podminky/ a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.